VOORWAARDEN INDIENSTNEMING

De klant gaat een overeenkomst aan door de aanvaarding van het huidige aanbod met TRIDIOM S. L., of met de in het aanbod vermelde onderneming van de TRIDIOM-groep, en deze overeenkomst is in alle gevallen van kracht onder de volgende voorwaarden:

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten of contracten die door de ondernemingen van de TRIDIOM-groep met hun klanten worden gesloten in het kader van hun beroepsactiviteiten en diensten.

Elke contractuele voorwaarde afwijkend van de genoteerde voorwaarden, moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden opgesteld door TRIDIOM.

 

2. DIENSTEN

De voorwaarden zijn van toepassing op de door TRIDIOM aangeboden diensten. Het kan echter voorkomen dat voor sommige van deze diensten aanvullende specifieke voorwaarden gelden, afhankelijk van de aard van de diensten.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR TOLKDIENSTEN

Voor de tolkdiensten gelden specifieke voorwaarden met betrekking tot de indiening en goedkeuring van offertes, de geldigheidstermijn van offertes, het annuleringsbeleid en het betalingsbeleid van kosten die betrekking hebben op de dienst, overeenkomstig het volgende:

 • In het geval een tolksessie de hele dag duurt, zorgt de klant voor lunch voor de tolk, zonder deze in rekening te brengen voor TRIDIOM of de tolk.
 • Waar mogelijk zullen plaatselijke tolken worden ingehuurd. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen er verblijfs-, reis- en onderhoudskosten aan verbonden zitten die voor rekening komen van de klant.
 • TRIDIOM kan de geleverde tolkdiensten vastleggen, indien de klant dit wenst en officieel aanvraagt. De tolk moet hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
 • Indien mogelijk moet de klant referentiemateriaal, toespraken, presentaties en ander relevant materiaal ten minste 1 week voor de tolksessie verstrekken.
 • Indien video’s of films worden getoond, moet het script ruim van tevoren worden verstrekt voor het geval deze tijdens de sessies moeten worden getolkt. 
 • Zalen, technische hulpmiddelen of ander afgesproken materiaal, alsmede de blokkering van tolken, worden niet uitgevoerd voordat de klant het voorstel schriftelijk heeft aanvaard.
 • TRIDIOM wordt niet aansprakelijk gesteld voor eventuele vertragingen of ongemakken die kunnen ontstaan door oorzaken van een aard die TRIDIOM niet rechtstreeks kan beïnvloeden.
 • De diensten worden door de bedrijven van de TRIDIOM-groep aan de klant geleverd met wie TRIDIOM de overeenkomst of het contract heeft gesloten middels een tolk. TRIDIOM is als enige bevoegd de tolk aan te wijzen die in elk geval de dienst levert en kan, naar eigen oordeel, deze tolk vervangen op grond van interne en organisatorische behoeften.
  Het is voor de klant strikt verboden om rechtstreeks of indirect een tolk van TRIDIOM op individuele basis voor diensten aan te nemen die onder deze overeenkomst vallen. Dit geldt ook voor de levering van andere diensten die door TRIDIOM worden aangeboden, zelfs als die diensten niets van doen hebben met deze overeenkomst.
  Naleving van deze verplichting is voor TRIDIOM een essentieel en noodzakelijk aspect voor de bescherming van het bedrijf, waarbij elke wanprestatie door de klant leidt tot de verplichting van betaling van een schadevergoeding, zonder mogelijkheid tot matiging, die 10 % van de totale omzet betreft die door de klant werd gerealiseerd tot op de datum van de inbreuk op deze bepaling, met een minimumbedrag van € 6.000 (zesduizend euro) of het equivalent ervan in de gebruikelijke betalingsvaluta van de klant, zonder dat deze schadevergoeding de klant vrijstelt van de naleving van de verplichting, die TRIDIOM in elk geval kan eisen.

 

3. AANBIEDINGEN

Als de aanbieding door de klant wordt geaccepteerd, moet dit in alle gevallen schriftelijk worden bevestigd.

Mondelinge of indicatieve aanbiedingen zijn niet bindend en moeten schriftelijk worden bevestigd zodra het originele document is ontvangen en de desbetreffende aanbieding definitief is opgesteld.

Schriftelijke aanbiedingen zijn 15 dagen geldig.

 

4. GEHEIMHOUDING

Alle projecten worden volgens de meest strikte geheimhoudingsvoorwaarden geregeld. Op verzoek van de klant kan een specifieke geheimhoudingsovereenkomst worden ondertekend.

 

5. PRIJS

Alle in de offerte genoemde bedragen komen overeen met de daarin aagegeven diensten. Elke latere wijziging van deze diensten leidt tot herziening van de oorspronkelijke offerte en opstelling van een nieuwe, indien nodig. 

Alle aanvullende kosten die betrekking hebben op de dienstverlening, zoals de koeriersdiensten, zijn voor rekening van de klant.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en alle andere geldende belastingen.

 

6. DOEL VAN DE DIENST

De klant moet duidelijk en uitdrukkelijk de verwachte functie van de inhoud voor het doel van de dienst aantonen. In het geval dit niet is aangegeven, wordt ervan uitgegaan dat de inhoud uitsluitend bedoeld is ter informatie van de klant. 

De klant moet aangeven of de inhoud bedoeld is voor:

 • Wedstrijden en veilingen
 • Contracten
 • Patenten en andere wettelijke doeleinden
 • Druk en uitgave
 • Online publicatie
 • Andere nog aan te geven doeleinden

Als inhoud voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor de klant heeft getekend, moet TRIDIOM eerst bevestigen of de inhoud geschikt is om voor andere doeleinden te gebruiken; indien niet vooraf bij TRIDIOM aangevraagd, wordt geen enkele klacht geaccepteerd en kan TRIDIOM niet aansprakelijk worden gesteld. TRIDIOM heeft het recht, indien nodig, de vooraf geleverde inhoud aan te passen en te verbeteren, met toepassing van de overeengekomen toeslag.

 

7. LEVERING VAN PROJECT

Het resultaat van de dienst of de dienst zelf wordt geleverd conform de in de offerte overeengekomen voorwaarden. 

TRIDIOM is niet verantwoordelijk voor vertraging van de levering die kan optreden ten gevolge van overbezetting, verzadiging of problemen met de servers, met post of met ieder andere oorzaak waarop TRIDIOM niet direct invloed op heeft.

 

8. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Indien de klant, om welke reden dan ook, een bestelling wenst te annuleren nadat hij deze al heeft bevestigd, is hij verplicht het reeds uitgevoerde gedeelte van het project te betalen volgens het vastgestelde tarief.

In het geval de annulering een tolkdienst betreft, gelden de volgende voorwaarden:

Indien het project wordt geannuleerd voordat het heeft plaatsgevonden, is de klant in ieder geval verplicht de kosten te betalen die zijn gemaakt tot de datum waarop de annulering is ingediend (bijvoorbeeld vluchten, hotelreserveringen, reservering van technisch benodigdheden, etc.); de vergoeding van de tolk en de technisch benodigdheden zijn in overeenstemming met de volgende schaal:

Meer dan 30 dagen van tevoren: geen kosten

15 tot 30 dagen van tevoren: 50 % van het totaal

Minder dan 15 dagen van tevoren: 100 % van het totaal.

 

9. KWALITEITSMANAGEMENT ISO 9001

Conform de door ons kwaliteitsmanagment vastgestelde procedure, beschikt TRIDIOM over een klachtensysteem voor klanten ingeval de uiteindelijke kwaliteit van het geleverde product niet overeenkomt met hetgeen afgesproken. Om een dergelijke procedure in gang te zetten, dient de klant contact op te nemen met de toegewezen projectmanager binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de datum van de levering van het project door TRIDIOM.  In het geval deze termijn wordt overschreden, beschouwt TRIDIOM het product goedgekeurd.

Indien de klacht niet in onderling overleg wordt opgelost en indien de klant eenzijdig beslist om niet tot betaling van de geleverde diensten over te gaan, mag de klant geen gebruik maken van het door TRIDIOM geleverde product. Als hij dat wel doet, heeft TRIDIOM het recht een gerechtelijke procedure aan te spannen overeenkomstig de bepalingen van de wet.

In het geval dat het gaat om een tolkdienst, moet de klant TRIDIOM direct op de hoogte stellen van iedere ontevredenheid.

 

10. BETALINGEN

Alle kosten zijn netto en moeten worden betaald zoals vastgesteld in de offerte of in het overeengekomen raamcontract, vermeerderd met de belastingen.

Onverminderd andere rechten, kan TRIDIOM de geldende rentevoet toepassen op de facturen als de betalingstermijn is verstreken.

De klant is altijd aansprakelijk tegenover TRIDIOM voor de betaling van de prijs, zelfs in het geval dat de opdracht voor een derde is bedoeld.

De transactiekosten die eventueel ontstaan voor de betaling van facturen of uitzonderlijke kosten die ontstaan door de terugzending/niet-betaling ervan, zijn volledig voor rekening van de klant.

 

11. VERANTWOORDELIJKHEID

In het geval van een fout of een nalatigheid in de uitgevoerde dienst, kan TRIDIOM ervoor kiezen om de dienst opnieuw uit te voeren of de klant te vergoeden voor de kosten die in rekening zijn gebracht voor deze dienst, op voorwaarde dat deze vergoedingen zijn betaald in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden zoals hierin vastgesteld.

Als de vertaling bedoeld is voor latere publicatie of druk, wordt geen enkele aanspraak of aansprakelijkheid aanvaard indien de bestemming van de vertaling niet bij de bestelling is aangegeven en indien de meest recente versie van de originele bestanden niet naar TRIDIOM zijn gestuurd voor een juiste vertaling.

TRIDIOM kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten die niet rechtstreeks door klant worden vermeld. 

 

12. WETTELIJKE ZEKERHEID

De klant garandeert dat de inhoud van welke aard en in welk formaat dan ook, geen inbreuk maakt op het auteursrecht of andere rechten afgeleid van intellectuele en industriële eigendom en dat TRIDIOM wordt gevrijwaard van alle klachten van derden.

 

13. WETGEVING

Alle betrekkingen tussen de klant en TRIDIOM zijn van kracht op de Spaanse wetgeving.