Privacyvoorwaarden

Privacybeleid

Het doel van dit beleid is om betrokkenen te informeren over de verschillende verwerkingen die deze organisatie via de website uitvoert en die van invloed zijn op hun persoonsgegevens, in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

 1. IDENTIFICATIE EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON.

De organisatie TRIDIOM SL, gevestigd te CALLE PRINCIPE 12, verdieping 3C (28012 MADRID) MADRID, met N.I.F. (fiscaal nummer) B82388612, telefoonnummer: 915230258 en e-mailadres ana@tridiom.com.

 1. DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS.
 • GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE VAN DE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.

Wij verwerken uw persoonsgegevens die u via onze webformulieren verstrekt voor de volgende doeleinden:

 • Verzoeken, klachten en incidenten te behandelen die via onze contactkanalen op de website worden doorgegeven.
 • Inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruiker op de website met het doel mogelijke computeraanvallen op onze website op te sporen.
 • Te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rechtstreeks op ons van toepassing zijn en die onze activiteiten regelen.
 • Onze rechten te beschermen en uit te oefenen of te reageren op claims van welke aard dan ook.
 • De gevraagde offerte te beheren en u toe te zenden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens die u via onze webformulieren verstrekt voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van de commerciële relatie
 • Het verlenen van de diensten die u bij ons hebt afgenomen.
 • Het afhandelen van de levering en ontvangst van het via deze website gekochte product.
 • De administratie, boekhouding en fiscaal beheer.
 • Verzoeken, klachten en incidenten te behandelen die via onze contactkanalen op de website worden doorgegeven.
 • Inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruiker op de website met het doel mogelijke computeraanvallen op onze website op te sporen.
 • Te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rechtstreeks op ons van toepassing zijn en die onze activiteiten regelen.
 • Onze rechten te beschermen en uit te oefenen of te reageren op claims van welke aard dan ook.
 • KANDIDATEN VOOR VACATURES OF SOLLICITANTEN.

Wij verwerken uw persoonsgegevens die u via onze webformulieren verstrekt voor de volgende doeleinden:

 • Uw sollicitatie te beheren.
 • Met u te communiceren om u op de hoogte te houden van de stand van zaken van de selectieprocedure en uw sollicitatie.
 • Inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruiker op de website met het doel mogelijke computeraanvallen op onze website op te sporen.
 • Onze rechten te beschermen en uit te oefenen of te reageren op claims van welke aard dan ook
 1. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING.
 • GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE VAN DE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.
 • In de toestemming die u ons heeft gegeven om uw gegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden. Als u weigert om uw persoonsgegevens te verstrekken, wordt het onmogelijk om uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden te verwerken.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. In dit geval kan de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens niet weigeren.
 • In ons rechtmatig belang om ons imago, ons bedrijf en onze staat van dienst te beschermen door aanvallen op onze website te voorkomen. In dit geval kan de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens niet weigeren, maar wel, in voorkomend geval, zijn/haar rechten uitoefenen, zoals erkend in punt 8 van dit beleid.
 • Uitvoering van een overeenkomst waarbij de klant partij is of toepassing van precontractuele maatregelen. Als u weigert om uw persoonsgegevens te verstrekken, wordt het onmogelijk om uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden te verwerken.
 • In de toestemming die u ons heeft gegeven om uw gegevens te verwerken voor doeleinden die geen verband houden met de ontwikkeling of uitvoering van het bestaande contract. Als u weigert om uw persoonsgegevens te verstrekken, wordt het onmogelijk om uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden te verwerken.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. In dit geval kan de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens niet weigeren.
 • In ons rechtmatig belang om ons imago, ons bedrijf en onze staat van dienst te beschermen door aanvallen op onze website te voorkomen. In dit geval kan de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens niet weigeren, maar wel, in voorkomend geval, zijn/haar rechten uitoefenen, zoals erkend in punt 8 van dit beleid.
 • KANDIDATEN VOOR VACATURES OF SOLLICITANTEN.
 • In de toestemming die u ons heeft gegeven om uw gegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden. Als u weigert om uw persoonsgegevens te verstrekken, wordt het onmogelijk om uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden te verwerken.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn. In dit geval kan de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens niet weigeren.
 • In ons rechtmatig belang om ons imago, ons bedrijf en onze staat van dienst te beschermen door aanvallen op onze website te voorkomen. In dit geval kan de betrokkene de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens niet weigeren, maar wel, in voorkomend geval, zijn/haar rechten uitoefenen, zoals erkend in punt 8 van dit beleid.
 1. TERMIJNEN OF CRITERIA VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS.

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld.

Zodra de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de betreffende verwerking, worden deze naar behoren afgeschermd bewaard om ze, in voorkomend geval, ter beschikking te stellen aan de bevoegde overheidsdiensten en -instanties, rechters en rechtbanken of het Openbaar Ministerie, gedurende de verjaringstermijn van de acties die kunnen voortvloeien uit de met de klant onderhouden relatie en/of de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen.

Periode van gegevensvergrendeling

 • HET BURGERLIJK WETBOEK. Tussen 5 en 15 jaar, naar gelang van het geval, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1964, lid 2, van voornoemd wetboek.
 • HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL Gedurende 6 jaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van voornoemd wetboek. Dit is van toepassing op handelsinformatie met betrekking tot (uitgereikte en ontvangen facturen, ontvangstbewijzen, corrigerende facturen, bankdocumenten, enz.)
 • DE ALGEMENE WET INZAKE BELASTINGEN Gedurende 4 jaar, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 66 tot en met 70 van voornoemde wet. Dit is van toepassing op informatie met betrekking tot fiscale verplichtingen.
 1. GEAUTOMATISEERDE BESLUITEN EN PROFILERING.

De website neemt geen geautomatiseerde beslissingen en stelt geen profielen op.

 1. ONTVANGERS.

Voor de duur van de verwerking van uw persoonsgegevens kan de organisatie uw gegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:

 • Rechters en rechtbanken.
 • Staatsveiligheidstroepen en korpsen.
 • Andere bevoegde overheidsinstanties of -organen, wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking wettelijk verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken.
 • Banken en financiële instellingen, in het geval dat u dit met ons overeenkomt.
 1. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN GEGEVENS.

De organisatie doet niet aan internationale doorgifte van gegevens.

 1. RECHTEN.

Betrokkenen kunnen te allen tijde en kosteloos hun recht van toegang, rectificatie en intrekking uitoefenen, alsmede verzoeken om beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens, bezwaar maken tegen de verwerking, verzoeken om overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens (indien technisch mogelijk) of om intrekking van de gegeven toestemming, en in voorkomend geval, verzoeken om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, waaronder profilering.

U kunt hiervoor gebruik maken van de door de organisatie verstrekte formulieren of een brief of e-mail sturen naar het postadres of het e-mailadres dat hierboven is vermeld. Om uw identiteit te bewijzen kan u echter worden gevraagd uw identiteitskaart of een ander soortgelijk document te tonen, voor zover dit niet met andere, minder ingrijpende middelen kan worden gedaan.

Indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen genoegdoening heeft gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (het Spaanse bureau voor gegevensbescherming), via de website: www.agpd.es

 In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de Spaanse Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, kunt u, indien u geen informatie meer wenst te ontvangen over onze diensten, zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar het e-mailadres ana@tridiom.com, met als onderwerp “BAJAS”, (“opzegging”).

 1. WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE GEGEVENS.

De betrokkene garandeert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn, en verbindt zich ertoe elke wijziging van de verstrekte gegevens mee te delen via de daartoe voorziene kanalen, zoals aangegeven in punt 1 van dit beleid. De betrokkene is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die hij zou kunnen veroorzaken als gevolg van de niet-nakoming van deze verplichting.

Indien de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij dat hij de toestemming van de betrokkenen heeft en verbindt hij zich ertoe hen de informatie die deze clausule bevat, te verstrekken, waarbij de organisatie wordt ontheven van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet-nakomen van deze verplichting.

 1. SOCIALE NETWERKEN

Sociale netwerken maken deel uit van het dagelijkse leven van veel internetgebruikers, en voor hen heeft de organisatie verschillende profielen aangemaakt in sommige van die netwerken.

Alle gebruikers die onze website bezoeken, hebben de mogelijkheid om lid te worden van onze sociale netwerken of groepen.

U dient er echter rekening mee te houden dat, tenzij wij uw gegevens rechtstreeks opvragen (bijvoorbeeld via marketingacties, wedstrijden, promoties of een andere geldige vorm), uw gegevens eigendom zijn van het desbetreffende sociale netwerk. Wij raden u daarom aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van dat netwerk zorgvuldig te lezen, en ervoor te zorgen dat u uw voorkeuren met betrekking tot de verwerking van gegevens instelt.

 1. WIJZIGINGEN/BIJWERKING

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd/bijgewerkt overeenkomstig de vastgestelde wettelijke vereisten of met het doel dit beleid aan te passen aan de instructies van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming of wijzigingen aan onze website.

Daarom raden wij gebruikers aan ons privacybeleid regelmatig te controleren.

Als u twijfels heeft over dit beleid kunt u contact opnemen met TRIDIOM SL via het volgende e-mailadres: ana@tridiom.com

Laatst herzien: 20 april 2022