Privacyvoorwaarden

Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke waarden van TRIDIOM, S.L. (TRIDIOM) en daarom verzekeren wij te allen tijde de persoonlijke levenssfeer van onze klanten te waarborgen en geen onnodige informatie te verzamelen.

Hieronder verstrekken wij u alle nodige informatie over ons Privacybeleid met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen en lichten wij deze toe:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
 • Voor welke doeleinden gebruiken wij de gegevens.
 • Wat is de legitimiteit van de verwerking.
 • Hoelang worden de gegevens bewaard.
 • Met wie worden de gegevens gedeeld.
 • Wat zijn uw rechten.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Handelsnaam: TRIDIOM, S.L.
NIF: ESB82388612
ADRES: Calle Príncipe, 12. 3ºC – 28012 Madrid (Spanje)
Contact: ana@tridiom.com

 

Wie zijn de belanghebbenden?

De verwerkte persoonsgegevens zijn die van de volgende belanghebbende partijen:

 • Een ieder die ons zijn gegevens heeft verstrekt in een formulier op onze website om een vraag te stellen of om informatie te verkrijgen over onze diensten en activiteiten.
 • Een ieder die zich heeft ingeschreven voor onze blog.
 • Een ieder die ervoor kiest met ons te werken.
 • Studenten die stage lopen bij TRIDIOM.
 • Een ieder die deel uitmaakt van het extern team van TRIDIOM.

Wij delen u eveneens mee dat de gegevens kunnen worden gedeeld met de andere ondernemingen van de TRIDIOM-groep, elk binnen hun eigen bevoegdheidssfeer, om u een betere dienstverlening te bieden en de gebruikelijke activiteiten van onze ondernemingen te vergemakkelijken.

Bedrijven die ook deel uitmaken van de TRIDIOM-groep zijn:
OLYUSEI S.L.
Puerta del Sol 4, 4ºA
28013
CIF: B87042099

 

Met welke doeleinden en legitimiteit worden de persoonsgegevens gebruikt?

Bij TRIDIOM gebruiken we persoonsgegevens om te kunnen reageren op verzoeken om informatie of om uw aanvragen te beantwoorden.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van de hieronder aangegeven legitieme doeleinden.

 • Beantwoorden van aanvragen van informatie of contact

TRIDIOM gebruikt de verstrekte contactgegevens om te reageren op uw aanvragen en vragen betreffende onze producten en diensten; hetzij via een formulier op onze website, hetzij via een e-mail verstuurd naar een op de website vermeld e-mailadres.

Legitimiteit:

  • Legitiem belang van TRIDIOM voor deze gegevensverwerking, rekening houdend met de adequate verwachtingen van de betrokkenen om een antwoord op hun vragen te krijgen.

Expliciete toestemming die wordt verkregen door de gegevens op een formulier te verzenden.

 • Beheren van inschrijvingen op de blog van TRIDIOM 

TRIDIOM verwerkt de verstrekte contactgegevens om de inschrijving op de blog te beheren en informatieve berichten te sturen over nieuwe inhoud die op de blog te vinden is.

Legitimiteit:

   • Expliciete toestemming die wordt verkregen door de gegevens op een formulier te verzenden.
 • Selecteert sollicitanten die bij TRIDIOM willen werken

De persoonsgegevens van een ieder die op een baan bij TRIDIOM solliciteert, worden verwerkt om de selectieprocedure uit te voeren en de sollicitaties voor openstaande functies goed te keuren.

Legitimiteit:

  • Legitiem belang van TRIDIOM om sollicitaties voor selectieprocessen te beheren en rekening te houden met de adequate verwachtingen van degenen die geïnteresseerd zijn om te solliciteren.
  • Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene deel van is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene.
  • Expliciete toestemming die wordt verkregen door de gegevens op een formulier te verzenden.
 • Selectie van sollicitanten voor stage bij TRIDIOM

De persoonsgegevens van een ieder die zich aanbiedt bij TRIDIOM stage te lopen, worden verwerkt om de sollicitatie te kunnen accepteren.

Legitimiteit:

  • Legitiem belang van TRIDIOM om sollicitaties voor selectieprocessen te beheren en rekening te houden met de adequate verwachtingen van degenen die geïnteresseerd zijn om te solliciteren.
  • Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene deel van is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene.
  • Expliciete toestemming die wordt verkregen door de gegevens op een formulier te verzenden.
 • Sollicitatie om deel uit te maken van het extern team van TRIDIOM

De persoonsgegevens van een ieder die tot het team van externe medewerkers van TRIDIOM wil behoren, worden verwerkt met het oog op de validering van hun vaardigheden en bekwaamheden die vereist zijn om de gevraagde dienst te leveren.

Legitimiteit:

  • Legitiem belang van TRIDIOM om degenen te evalueren die geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van het team van externe medewerkers van TRIDIOM, en door rekening te houden met de adequate verwachtingen van degenen die hierin geïnteresseerd zijn.
  • Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene deel van is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene.
  • Expliciete toestemming die wordt verkregen door de gegevens op een formulier te verzenden.

Naast het bovengenoemde kan TRIDIOM de verwerking van andere persoonsgegevens verwezenlijken. In dit geval zal de geïnteresseerde de nodige informatie over de verwerking hiervan ontvangen en zal TRIDIOM diegene zo nodig om toestemming vragen.

Hoe lang bewaart TRIDIOM de gegevens?

Over het algemeen worden de gegevens bewaard naargelang de tijd die nodig is om het doel waarvoor ze zijn bedoel te bereiken en om eventuele verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en uit de verwerking van de gegevens kunnen voortvloeien.

Dit houdt onder meer in dat TRIDIOM de persoonsgegevens van de betrokkenen bewaart zolang zij met Tridiom samenwerken en, in voorkomend geval, voor de periode die nodig is voor de formulering, uitvoering of verdediging van eventuele vorderingen, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd.

De gegevens van kandidaten die solliciteren om met ons samen te werken, hetzij door deel te nemen aan selectieprocedures, hetzij door stage te lopen of diensten te verlenen als medewerker, worden maximaal 1 jaar bewaard indien de sollicitant in die periode niet is aangenomen of indien de betrokkene geen toestemming heeft gegeven voor bewaring gedurende een langere periode.

Na het verstrijken van deze termijn stelt TRIDIOM te stoppen met de verwerking van alle persoonsgegevens en deze te vernietigen en af te schermen of anoniem te maken, voor zover dit mogelijk is voor het doel waarvoor ze werden bewaard.

 

Met wie worden de gegevens gedeeld?

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om antwoord te kunnen geven op uw vragen, wij daartoe wettelijk verplicht zijn of de betrokkene ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

De gegevens kunnen echter worden gedeeld met andere bedrijven binnen de TRIDIOM-groep. De verspreiding van de gegevens binnen bedrijven van de groep is gebaseerd op het legitiem belang voor interne administratieve doeleinden. In geen enkel geval zullen echter de gegevens van EU-burgers worden doorgegeven aan bedrijven buiten de EU.

Wij kunnen ook gegevens delen met bedrijven die dagelijkse administratieve activiteiten binnen ons bedrijf uitvoeren als verwerkers, nationaal of internationaal, in het kader van de verlening van diensten zoals, e-maildienstverleners, webhostingdiensten, serverhosting, SaaS-diensten, bestandsarchivering in de cloud en andere diensten.

Voor het verlenen van deze diensten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die in landen buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd (internationale overdracht van gegevens). Dit is echter alleen het geval bij landen die goed genoeg beveiligd zijn of bij Amerikaanse instellingen die voorzien zijn van een EU-VS-privacyschild. Uitspraak (EU) 2016/1250 van de Commissie op 12 juli 2016.

 

Wat zijn de rechten van de belanghebbende van wie wij de gegevens gebruiken?

Op ieder moment kan de belanghebbende zijn toegangsrechten, rectificaties, opheffing en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die verstrekt zijn door TRIDIOM gebruiken, alsook tegenwerken en beperken.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door de belanghebbende en in voorkomend geval door degene die hem vertegenwoordigt, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, met een kopie van zijn identiteitskaart of een gelijkwaardig document dat zijn identiteit bewijst, gericht aan

 • Per mail: ana@tridiom.com
 • Per post: calle Príncipe 12, 3ºC 28012 Madrid (Spanje)

In geval iemand wordt vertegenwoordigd, moet dit worden aangetoond aan de hand van een schriftelijk document en een kopie van de identiteitskaart of een gelijkwaardig document van de vertegenwoordiger.

Naast de bovengenoemde rechten heeft de betrokkene het recht de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken door middel van de hierboven beschreven procedure, zonder dat deze intrekking van toestemming afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van de toestemming. TRIDIOM kan de persoonsgegevens van de betrokkene blijven verwerken indien dit is toegestaan door het toepasselijke recht of indien een andere legitimiteit die dat rechtvaardigt van kracht is.

Met name in het geval als iemand die staat ingeschreven om onze blog te ontvangen deze niet meer wil ontvangen, dan heeft diegene het recht de gegeven toestemming op elk moment in te trekken door dit aan TRIDIOM mee te delen. Deze persoon kan zijn toestemming intrekken op de hierboven genoemde manier of door de link te gebruiken die aan iedere mail is toegevoegd om je uit te schrijven van de mailinglijst.

TRIDIOM heeft het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende controlegezaghebber (Spaans Bureau voor Gegevensbescherming).

 

Uw gegevens up-to-date

Om ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens actueel houden, is het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van iedere wijziging in uw persoonsgegevens. Anders staan wij niet in voor de juistheid van de gegevens en de gevolgen die dit kan hebben voor de verwerking van de gegevens.

Beveiliging bij de verwerking en het beheer van gegevens

TRIDIOM verklaart dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming is met de geldende wetgeving en dat de rechten van de betrokkenen beschermd zijn.

Daarvoor is een beheerssysteem voor de bescherming van persoonsgegevens ingevoerd om de technische en organisatorische middelen te bepalen en toe te passen om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de door de gebruikers verstrekte gegevens te voorkomen, onverminderd mee te delen dat de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onneembaar zijn.

 

Gebruik van cookies

Deze website maakt, net als de meeste websites, gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. In ons Cookiebeleid kunt u informatie vinden over wat cookies zijn, over welk type cookies dit portaal gebruikt, over hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen en over hoe u de installatie van cookies van derden specifiek kunt uitschakelen.

Lees ons Cookiebeleid aandachtig door alvorens u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

 

Aanpassing van het Privacybeleid

TRIDIOM kan het Privacybeleid op ieder moment aanpassen conform de toegepaste wetgeving. In ieder geval moet iedere aanpassing van het Privacybeleid worden gemeld, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen die zijn aangebracht in de verwerking van uw persoonsgegevens en zodat, indien van toepassing, de betrokkene zijn toestemming kan bevestigen.