DISCLAIMER

PERSOONSGEGEVENS

U bezoekt de website onder het domein TRADUCCIONESTRIDIOM.COM als eigendom van TRIDIOM, S.L.

 • Handelsnaam: TRIDIOM, S.L.
 • Hoofdkantoor: Calle Príncipe 12, 3ºC – 28012 Madrid, Spanje
 • FIN: ESB82388612
 • Telefoon: (+34) 91 523 02 58
 • E-mailadres: info@tridiom.com

Hierna wordt onder de term TRIDIOM zowel TRIDIOM, S.L. als de met het bedrijf verbonden dochterondernemingen verstaan.

 

ACCEPTATIE

Deze disclaimer regelt de toegang tot en het gebruik van de website onder het domein TRADUCCIONESTRIDIOM.COM (hierna “website”) die TRIDIOM voor internetgebruikers ter beschikking stelt. Onder gebruiker wordt verstaan de persoon die toegang heeft tot, gebruik maakt van of deelneemt aan de diensten en activiteiten van deze website. 

Deze website is in overeenstemming met de bepalingen in de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische bedrijfsvoering en met de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

TRIDIOM kan te allen tijde en zonder voorafgaande melding het ontwerp, de presentatie en/of de configuratie van de website wijzigen, evenals sommige of alle diensten, en nieuwe diensten toevoegen.

Door gebruik te maken van deze website wordt er akkoord gegaan met de bepalingen opgenomen in de disclaimer en de Algemene Voorwaarden in de versie gepubliceerd door TRIDIOM op het moment dat de gebruiker de website bezoekt.

Het gebruik van bepaalde diensten die via de website aan gebruikers worden aangeboden, kan onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, deze Algemene Voorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Daarom moet de gebruiker, alvorens van deze diensten gebruik te maken, ook de desbetreffende specifieke voorwaarden zorgvuldig lezen en accepteren.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De toegang tot de website is gratis en vrijblijvend voor gebruikers. Elk gebruik anders dan voor het doel van deze website is uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker gaat ermee akkoord zorgvuldig gebruik te maken van de website en van de diensten die via deze website toegankelijk zijn, en de andere gebruikers te respecteren.

Deze toezegging houdt onder meer in dat:

 • De gebruiker akkoord gaat de website, de inhoud en de diensten te gebruiken met volledige inachtneming van de wet, de omgangsregels en de huidige gebruiksvoorwaarden en, indien het geval, de bijzondere voorwaarden.

De gebruiker ermee instemt dat de website of de via de website aangeboden diensten niet gebruikt worden voor doeleinden die onwettig zijn of in strijd zijn met de inhoud van de disclaimer, voor het schaden van de belangen of rechten van derden, voor het verhinderen van het gebruik van de website door anderen gebruikers, of voor het schaden, onbruikbaar maken of aantasten van de website of de via de website aangeboden diensten.

 • De gebruiker akkoord gaat de gegevens, programma’s, elektronische documenten en al het andere wat op de website te vinden is, niet te vernietigen, te wijzigen, onbruikbaar te maken of op enige andere manier te beschadigen.
 • De gebruiker ermee akkoord gaat de toegang van andere gebruikers niet te belemmeren door massaal gebruik te maken van de informaticamiddelen via welke TRIDIOM de dienst levert, noch handelingen te stellen die deze systemen of diensten beschadigen, onderbreken of blokkeren.
 • De gebruiker ermee akkoord gaat geen programma’s, virussen, macro’s, applets, ActiveX-elementen of elk ander element of tekenreeks in te voeren die eender welke wijzing in de computersystemen van TRIDIOM of van derden veroorzaken of kunnen veroorzaken.
 • De gebruiker ermee akkoord gaat geen informatie, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldfragmenten, foto’s, opnames, software en, in het algemeen, welk materiaal dan ook dat toegankelijk is via de website of de daarop aangeboden diensten, te verkrijgen.
 • De gebruiker ermee akkoord gaat om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals opmerkingen, opiniefora of pagina’s toegankelijk voor de lezer) die TRIDIOM op de website aanbiedt en deze niet te gebruiken voor ongeoorloofde activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de rechtsorde; voor de verspreiding van inhoud of propaganda van racistische, xenofobische, pornografische, illegale, terroristische of mensonterende aard.
 • De gebruiker, in overeenstemming met het anti-spambeleid van TRIDIOM, ermee akkoord gaat geen gebruik te maken van en geen gegevens te verzamelen op de distributielijsten die toegankelijk zijn via de informatie en diensten op de website voor promotie- of reclamedoeleinden, en geen commerciële mededelingen van welke aard en via welk medium dan ook te plaatsen waar niet om is gevraagd of waarvoor vooraf geen toestemming is gegeven door TRIDIOM en/of de betrokken partijen.

De gebruiker die opzettelijk of verwijtbaar één van de voorgaande verplichtingen en verbintenissen schendt, wordt voor alle veroorzaakte schade aansprakelijk gesteld.

 

REGISTRATIE KLANTENZONE EN SAMENWERKINGEN

In het algemeen is voor de toegang tot de diensten en de inhoud van de website geen voorafgaande inschrijving of registratie van de gebruikers vereist. TRIDIOM kan het gebruik van sommige diensten echter afhankelijk maken van de voorafgaande registratie van de gebruiker door de gebruikersnaam (ID of login) en het wachtwoord te kiezen die de gebruiker verplicht is te bewaren en met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken.

Anderzijds is het mogelijk om vanuit de klantenzone van deze website toegang te krijgen tot verschillende diensten die vereisen toegangscodes te gebruiken die vooraf door TRIDIOM zijn verstrekt.

 • Indien de gebruiker zich op de website moet registreren om diensten te kunnen gebruiken, is deze gebruiker verantwoordelijk voor waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie.

Om die reden moet de gebruiker de authenticiteit garanderen van alle gegevens die in de formulieren, die moeten worden ingevuld om van diensten gebruik te maken, zijn ingevuld.

Evenzo is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle aan TRIDIOM verstrekte informatie voortdurend bij te werken, zodat deze op elk moment overeenstemt met de werkelijke situatie van de gebruiker. De gebruiker wordt in ieder geval aansprakelijk gesteld als dat wat verklaard is onjuist of vals blijkt te zijn en als TRIDIOM of derden schade lijden als gevolg van de verstrekte informatie.

 • Indien de gebruiker als gevolg van registratie een wachtwoord ontvangt om toegang te krijgen tot deze diensten, gaat hij ermee akkoord deze zorgvuldig te gebruiken en geheim te houden. De gebruiker is verantwoordelijk voor adequaat beheer en geheimhouding van de gebruikersgegevens en/of wachtwoorden die door TRIDIOM ter beschikking worden gesteld en gaat ermee akkoord gebruik ervan noch tijdelijk noch definitief aan derden over te dragen, noch derden daartoe toegang te verschaffen. De gebruiker wordt aansprakelijk gesteld als een derde de diensten onwettig gebruikt door een wachtwoord in bezit te hebben dat is verkregen als gevolg van onzorgvuldig gebruik of verlies van het wachtwoord door de gebruiker.
 • De gebruiker is verplicht TRIDIOM onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die kan leiden tot onrechtmatig gebruik van de gebruikersnamen en/of wachtwoorden, zoals diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang daartoe, teneinde over te gaan tot de onmiddellijke opheffing daarvan. Zolang dergelijke gebeurtenissen niet zijn meegedeeld, is TRIDIOM vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het onrechtmatige gebruik van gebruikersnamen en/of wachtwoorden door onbevoegde derden.
 • Sommige van de door TRIDIOM aangeboden diensten en inhoud kunnen worden onderworpen aan voorafgaande aanstelling van de dienst en betaling van een geldsom op de wijze bepaald in de Algemene Contractvoorwaarden, in welk geval deze duidelijk aan u ter beschikking zullen worden gesteld.
 • Wanneer het nodig is dat de gebruiker zich registreert of persoonsgegevens verstrekt om toegang te krijgen tot een van de diensten, zijn op de persoonsgegevens van de gebruiker de bepalingen van toepassing van het hoofdstuk BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS van de disclaimer, alsmede de bepalingen van de Registratievoorwaarden, indien van toepassing.
 • Contracteren van producten of diensten via deze website door minderjarigen is verboden en zij dienen voorafgaand toestemming te krijgen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die verantwoordelijk zullen worden gesteld voor de handelingen uitgevoerd door de minderjarigen onder hun toezicht.

 

GARANTIE EN VERANTWOODELIJKHEID

TRIDIOM is verplicht alles in werk te stellen om fouten te vermijden in de inhoud die op de website kan verschijnen. TRIDIOM is in elk geval vrijgesteld van aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan het gebrek aan nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, evenals fouten of weglatingen in de informatie en diensten op deze website of andere inhoud waartoe via dezelfde weg toegang kan worden verkregen, noch aanvaardt TRIDIOM enige plicht of verplichting om de inhoud en informatie te controleren of te bewaken.

TRIDIOM staat niet garant voor de beschikbaarheid, de continuïteit of de onfeilbaarheid van de werking van de website en sluit bijgevolg, voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard ook die te wijten is aan het gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de website en de diensten die erop worden aangeboden, evenals fouten bij de toegang tot de verschillende webpagina’s of de webpagina’s van waaruit, in voorkomend geval, dergelijke diensten worden aangeboden.

TRIDIOM is ook niet aansprakelijk als de website en de server virussen bevatten en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit storingen, omissies, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem, veroorzaakt door factoren zonder toedoen van TRIDIOM, vertragingen of blokkeringen in het gebruik van dit elektronisch systeem veroorzaakt door gebreken in de telefoonlijnen of overbelasting in het internetsysteem of in andere elektronische systemen, alsook schade die door derden veroorzaakt kan worden door onrechtmatige tussenkomst buiten de controle van TRIDIOM.

TRIDIOM sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan de diensten die door derden via deze website worden geleverd, evenals de middelen die zij ter beschikking stellen voor het beheer van de dienstaanvraag, en met name, op een uitdrukkende en niet beperkende manier: voor handelingen van oneerlijke concurrentie en illegale reclame als gevolg van de levering van diensten door derden via de website, alsmede het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid, deugdelijkheid, overvloed, relevantie en/of tijdigheid van de inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, ontvangen, verkregen, beschikbaar gesteld of toegankelijk gemaakt via de diensten die door derden via deze website worden geleverd.

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website en de inhoud (teksten, beelden, geluiden, audio, video’s, ontwerpen, creaties, software) behoren, als auteur van het collectief werk of als rechtverkrijgende, toe aan TRIDIOM of, in voorkomend geval, aan derden.

De reproductie, verspreiding en openbare mededeling, met inbegrip van de terbeschikkingstelling, van het geheel of een gedeelte van de inhoud van deze website, voor om het even welk doel, op om het even welk medium en met om het even welk technisch middel, zonder de toestemming van TRIDIOM, zijn uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker gaat ermee akkoord de Industriële en Intellectuele Eigendomsrechten van TRIDIOM en derden te respecteren.

De gebruiker mag te allen tijden alle bestanden afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn computer of op ieder ander medium, zolang het alleen en uitsluitend voor eigen gebruik is. Het is strikt verboden deze bestanden voor andere doeleinden te gebruiken, te verspreiden, aan te passen, te ontregelen of te verzamelen.

TRIDIOM verleent toegang tot alle soorten informatie, diensten, programma’s of gegevens op internet die eigendom kunnen zijn van derden. Hierop zijn de eigendomsrechten van de eigenaars van toepassing. 

 

LINKS VAN DERDEN

In het geval dat de website links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, houdt TRIDIOM geen enkel toezicht op deze sites en de inhoud ervan.

TRIDIOM is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van een link naar een externe website en staat niet in voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid of geldigheid van materiaal of informatie op een van de hyperlinks of andere internetsites.

Deze links worden uitsluitend aangeboden om de gebruiker te informeren over andere mogelijke informatiebronnen over een bepaald onderwerp. Als een link is toegevoegd, houdt dat niet in dat TRIDIOM de gelinkte website heeft goedgekeurd.

TRIDIOM geeft alleen toestemming voor de vermelding van zijn inhoud op andere websites, met de behandeling die zij geschikt achten, op voorwaarde dat er respectvol wordt gehandeld, wordt voldaan aan de geldende wetgeving en in geen geval de inhoud van TRIDIOM wordt gekopieerd zonder de vereiste toestemming.

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

TRIDIOM neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en om wijzigingen, verlies, ongeoorloofde verwerking en/of toegang hiervan te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld. Al het bovengenoemde moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De gebruiker kan zijn persoonsgegevens aan TRIDIOM verschaffen via verschillende formulieren die te dien einde op de website staan. Aan deze formulieren is een link toegevoegd naar het Privacybeleid. 

Evenzo kan TRIDIOM persoonsgegevens verwerven die voortvloeien uit uw browser en/of uw gebruik van deze website, in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Lees ons Privacybeleid aandachtig door alvorens u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

 

COOKIEBELEID

Deze website maakt, net als de meeste websites, gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. In ons Cookiebeleid kunt u informatie vinden over wat cookies zijn, over welk type cookies dit portaal gebruikt, over hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen en over hoe u de installatie van cookies van derden specifiek kunt uitschakelen.

Lees ons Cookiebeleid aandachtig door alvorens u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

VERANDERING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE DISCLAIMER

TRIDIOM heeft uitdrukkelijk het recht om deze Disclaimer zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bijgevolg dient de gebruiker deze Disclaimer aandachtig te lezen zodra hij de website gebruikt, aangezien de disclaimer gewijzigd kan worden.

De gebruiker erkent en stemt ermee in dat het zijn verantwoordelijkheid is de website te herzien en de Disclaimer te lezen.

 

RECHT EN JURISDICTIE

Alle aangelegenheden die zich voordoen tussen TRIDIOM en de gebruiker met betrekking tot de interpretatie, naleving en geldigheid van deze Disclaimer zijn van kracht op eigen bepalingen en, in alle aangelegenheden die er niet in voorzien zijn, volgens de Spaanse wetgeving, waarbij de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en gerechtshoven van Madrid (Spanje).