De Tien Geboden voor vertalers

Wettelijke situatie: Iedere vertaler moet als zelfstandig ondernemer geregistreerd staan of wettelijk bevoegd zijn om als bedrijf rekeningen uit te schrijven. Tridiom S.L. heeft het recht om vertalers die woonachtig zijn in Spanje om hun Certificación para Contratistas y Subcontratistas te vragen.

Facturatie: Vertalers moeten aan het eind van iedere maand een factuur uitbrengen waarop staat hoe veel vertalingen zij hebben gemaakt.(bij iedere order moet een code staan). De facturen moeten tussen de 30e en de 5e van iedere maand verstuurd worden. Op deze factuur moet het bankrekeningnummer staan. Verder moet er op iedere factuur een factuurnummer staan, het postadres van de vertaler en zijn fiscaal identificatienummer, NIE-nummer en/of btw-nummer staan.

Leveringstermijn: In alle gevallen moet de leveringstermijn die met Tridiom zijn is afgesproken, nageleefd worden, behalve als de vertaler op voorhand andere afspraken met Tridiom heeft gemaakt of als er sprake is van overmacht.

Naam van de bestanden: De namen van de bestanden mogen nooit veranderd worden. Er mag alleen _ en de ISO-code van de doeltaal aan het bestand toegevoegd worden Als het orginele bestand bijvoorbeeld “prueba.doc” heet en het naar het Engels vertaald moet worden, moet het bestand “prueba_en.doc” heten.

Tekstrevisie: Vertalingen met spelfouten erin worden niet geaccepteerd. Spellingscontrole is een basisstap die iedere vertaler moet uitvoeren, maar dat betekent niet dat de vertaler geen uitgebreide controle moet uitvoeren om andere mogelijke fouten uit de tekst te halen voordat deze wordt opgestuurd.

Opmaak: De oorspronkelijke opmaak moet zoveel mogelijk gehandhaafd worden. Als de brontekst in PDF-formaat wordt geleverd, moet de tekst overgeschreven worden. Als de brontekst op papier geleverd wordt, moet geprobeerd worden de oorspronkelijke opmaak zoveel mogelijk te handhaven. Dat houdt in dat er kop- en voetteksten moeten worden ingevoerd, de lettertypes moeten worden aangepast (dikgedrukt, cursief enz.), er inhoudsopgaven moeten worden toegevoegd en dat er een standaard gehanteerd moet worden om de tekst te verwerken.

Vertaalgeheugens: Als er om een vertaalgeheugen wordt gevraagd, moet de vertaler een kladtekst en het geëxporteerde vertaalgeheugen terugsturen. Als de vertaler problemen heeft op technisch gebied, moet hij contact opnemen met Tridiom.

Verwijsmateriaal: Het verwijsmateriaal dat de klant meestuurt moet aangehouden en gebruikt worden bij een vertaling, aangezien de terminologie in alle vertalingen naar deze klant hierdoor consequent is.

Als het verwijsmateriaal dat de klant meestuurt inconsequente terminologie bevat, neem dan meteen contact op met de projectmanager die de leiding heeft over dit project.

Aanduiding: Voordat een vertaler begint aan de vertaling, moet hij de tekst in grote lijnen begrijpen. Het is van essentieel belang dat er veel aandacht wordt besteed aan de cijfers, die correct moeten worden aangeduid in de doeltaal.

Stijlgids: In de gevallen waarin de klant niet om een bepaalde stijl heeft gevraagd, moet de vertaler de basis van de stijlgids van Tridiom, S.L. aanhouden, die hieronder wordt weergegeven. Het doel van deze stijlgids is alle documenten dezelfde stijl te geven en op die manier een bepaald beeld van het bedrijf over te brengen naar de klanten.

Deze laatste documenten zonder duidelijk gedefinieerd formaat zijn opgesteld conform een “model om vertalingen te maken” in WORD. Dit wordt aan de freelancevertaler aangepast zodra deze de opdracht heeft geaccepteerd.

Grootte van het papier:

Voor alle documenten wordt het standaardformaat UNE A-4 (210 mm x 297 mm) gebruikt, tenzij de klant om een ander formaat vraagt.

Configuratie van de pagina:
De marges die worden gebruikt bij de configuratie van de pagina zijn gedefinieerd in het eerdergenoemde model.

Bovenkant: 3 cm (1,25 cm voor de koptekst)

Onderkant: 2,5 cm (1,25 cm voor de voettekst)

Links: 2,5 cm

Recht: 2,5 cm

Formaatstijl:

De verschillende lettertypes en paragrafen die gebruikt moeten worden, zijn gedefinieerd in het eerdergenoemde model, waar in staat dat doorgaans het lettertype Arial met grootte 12 gebruikt moet worden.

De criteria om bepaalde formaten te selecteren zijn de volgende:

Bij titels wordt begonnen met Titel 1, gaat men verder met nummer 2 enzovoort, afhankelijk van het aantal hoofdstukken en/of leden in het document.

Alle teksten worden geschreven in de stijl die in het model is vastgelegd, volgens de titel die bij de stukken tekst hoort. De eerste regel van elke paragraaf laat men niet inspringen.

In het geval dat er toelichtingen aan de documenten zijn toegevoegd waarin wordt verwezen naar hoofdstukken en/of leden, wordt het eerdergenoemde genummerde schema toegepast waarin wordt verwezen naar het woord waarbij een toelichting wordt gegeven.

De beeldstijl die door dit model wordt gecreëerd, wordt waar nodig gebruikt om nummering aan te brengen of de aandacht te vestigen op verschillende componenten binnen een bepaald lid van de tekst.

Wat betreft dikgedrukte of onderstreepte lettertypes, moet de auteur beslissen hoe deze het best gebruikt kunnen worden, met het doel de tekst zo duidelijk mogelijk te maken. Deze functies moeten echter niet te vaak gebruikt worden.

Cijfers en tabellen:

De tabellen moeten gepresenteerd worden volgens het format dat in het model is opgesteld.

Sommige tabellen nemen minder dan een pagina in. Deze moeten in de tekst gevoegd worden of onder de tekst ingevoerd worden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het stuk tekst waar de tabellen geciteerd worden.

De tabellen die één pagina of meer in beslag nemen moeten in de pagina gevoegd (of de pagina´s daarna) waarin de tabellen geciteerd worden.

Stijl in het document:

De officiële spellingsregels en regels wat betreft interpunctie in de doeltaal moeten worden toegepast.

Hoofdletters/kleine letters:

Over het algemeen wordt er altijd in kleine letters geschreven, ook als het gaat om de dagen en maanden van het jaar, werksectoren, de namen van beroepen, variabelen enz.

Alle woorden die volgens de spellingsregels van de doeltaal met een hoofdletter moeten worden geschreven, worden met een hoofdletter geschreven.

In de volgende gevallen worden hoofdletters gebruikt: acroniemen, de beginletter van een woord dat een menu of kenmerken aanduidt, beginletter van het eerste woord op een lijst of bij een citaat.

In de volgende gevallen worden geen hoofdletters gebruikt: samengestelde termen die worden gevolgd door een afkorting of acroniem, als iets op moet vallen, bij namen van variabelen.

Afkortingen/Acroniemen:
De eerste keer dat afkortingen of acroniemen worden opgeschreven, worden deze in hun geheel opgeschreven. Het bijbehorende acroniem of de afkorting wordt er tussen haakjes achter geschreven. De volgende keren wordt alleen het acroniem gebruikt.

Acroniemen of afkortingen worden altijd zonder punten tussen de letters geschreven en hebben geen meervoudsvorm.

Veelvuldig gebruik van afkortingen moet worden vermeden, vooral bij lidwoorden, titels van hoofdstukken, leden, euro´s, nummers, straatnamen etc. Hetzelfde geldt voor afkortingen die vaak verkeerd geïnterpreteerd worden, zoals i.e., e.g., enz.

Spelling: Het gebruik van : moet vermeden worden.

Inconsequente terminologie en hoofdlettergebruik.

Vaak woorden herhalen, tikfouten en woorden die weggelaten worden.

Verkeerd gebruikte werkwoordsvormen.

Grammatica: Het gebruik van : moet vermeden worden.

Lange zinnen met onduidelijke bijzinnen.

Zinnen die niet compleet zijn en waarin lidwoorden zijn weggelaten.

Zinnen met een te ingewikkelde zinsbouw.

Vertalers moeten onthouden dat:

Er voor iedere taal een andere stijlgids bestaat.

De scheidingstekens van cijfers per taal kunnen verschillen.

Tijden bij voorkeur voluit worden geschreven, of de uren met een punt van de minuten gescheiden moeten worden.

Valuta voluit moeten worden geschreven, behalve in tabellen en op bankrekeningen.

Fax- en telefoonnummers worden in nummers en met kentekens geschreven zonder punten.

Hoofdstuktitels aan het eind van de pagina en leden zonder tekst vermeden moeten worden.

Losse regels aan het begin of einde van de pagina beter vermeden kunnen worden (hiervoor kan weduwen- of wezenbescherming worden gebruikt).

Vertaalstijl: Veelgemaakte fouten, zoals valse vrienden, aan elkaar verwante woorden gebruiken, storingen, registerfouten enz. moeten vermeden worden.

De lezer wordt direct aangesproken. Alle onnodige toevoegingen moeten uit de tekst verwijderd worden.

Letterlijke vertalingen moeten worden vermeden. De tekst moet worden aangepast aan de doelgroep.

De aanvoegende wijs moet slechts gebruikt worden bij acties die gericht zijn op de ontvanger.

Veelvuldig gebruik van het persoonlijk voornaamwoord “u” kan beter vermeden worden. Gebruik van de gebiedende wijs geniet de voorkeur.

Aanpassingen : De documenten in de doeltaal moeten overeenkomen met de documenten uit de brontaal. Mocht het nodig zijn aanpassingen aan te brengen in terminologie, verwijzingen naar cultuur, aanspreekwijzen, specifieke gegevens (zoals postadressen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen, prijzen enz.), munteenheden en hoeveelheden, moeten deze aangepast worden zonder de context van de brontekst te veranderen. De aanpassingen in de doeltekst moeten tussen haakjes aangeduid worden.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Conform hetgeen in de wet Ley Orgánica 15/1999 van 13 december 1999 is vastgesteld wat betreft de regelgeving omtrent bescherming van persoonlijke gegevens , moet de vertaler volgens de wet ingelicht worden over en toestemming geven voor het volgende:

  1. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in het archief van persoonsgegevens van TRIDIOM, S.L., met als doel de dienstverlening af te handelen, voor intern gebruik en voor intern administratief en bestuurlijk beheer die is voortgekomen uit de diensten die de vertaler aan het bedrijf heeft verleend.
  2. De organisatie kan uw gegevens doorgeven aan andere instellingen die verwant zijn aan de onze voor de eerdergenoemde doelen (bijvoorbeeld aan financiële instellingen of adviesbureaus) en aan klanten of instellingen die naar uw opleiding of kwalificaties vragen voor het werk waarvoor u bent aangenomen, in de termen van hetgeen in eerdergenoemde wet is opgenomen
  3. De vertaler heeft het recht gebruik te maken van zijn recht op toegang tot zijn gegevens, correctie van zijn gegevens, annulering en het recht bezwaar te maken in de termen van hetgeen is vastgelegd in de huidige wetgeving, tegenover TRIDIOM, S.L., gelegen aan de calle Príncipe 12, 2A, 28012 te Madrid.

Handtekening

FIN